Sjösystemet

En del av ett spännande sjösystem

Turingenomsradet

Sjön Turingen ingår i ett spännande vattensystem. I söder ligger sjön Yngern som är av riksintresse för naturvården, den förbinds med Turingen genom Turingeån. I norr har sjön sitt utlopp direkt ut i Sundsörsviken i Mälaren.

En del i syftet med med Projekt Turingen är att kunna trygga ett genetiskt utbyte och biologisk mångfald inom vattensystemet. Sjön Yngern har en unik bottenfauna och vattenkvalitet och arbetet för att skydda Yngern har bedrivits under hela 90-talet. Sjön har en mycket hög biologisk mångfald och hyser ett flertal sällsynta eller hotade arter och av speciellt intresse är den gula forssländan (Heptagenia sulphurea), som kräver mycket rent och syrerikt vatten; som hörs av namnet hör arten normalt hemma i rinnande vatten. (Den gula forssländan har också avbildats på Nykvarns kommunvapen).

I stort sett är länets befolkning beroende av Mälaren som råvattentäkt. Den försörjer idag cirka 1,5 miljoner människor med dricksvatten. Strategin i länet är att så långt som möjligt skydda den från föroreningar. Även om Turingens kvicksilverhalt avtar ut mot lilla Turingen och Sundsörsviken skulle en osanerad sjö innebära ett långsamt läckage av kvicksilver till Mälarens vatten.

p-bruket-flyg
Flygfoto över pappersbruket i Nykvarn

Turingen hade innan saneringen kvicksilverhalter upp till max 35 mg/kg TS (Torr substans). Ett normal bakgrundshalt är cirka 0,05 -0,1 mg/kg TS. Utsläppskälla var det numera nedlagda Nykvarns Bruk (se flygbild).

Redan 1852 invigdes Sveriges första helt maskinella pappersbruk i Nykvarn. På ett par år blev det störst i landet. Mellan åren 1946 och 1966 användes i Nykvarn – liksom vid andra pappersbruk – kvicksilver i produktionen. Syftet var att bekämpa fiberslem i maskiner och ledningssystem. 1969 flyttade Nykvarns Bruk AB sin verksamhet till Nymölla i Skåne.

Kvicksilverhaltiga fiberrester från bruket spolades ut i Turingeån. En del stannade i åns bottensediment, en del fördes vidare till sjön Turingen. Cirka 350 kilo kvicksilver har påträffats i sjösystemet.

Fisken i sjön ”svartlistades” 1968 som oätlig. Kvicksilverhalterna har legat stilla sedan dess. De överskrider kraftigt både Naturvårdsverkets målvärde och Livsmedelsverkets gränsvärde för föda.