Notiser

2013 års rapporter läggs in under våren 2014.

Förutom slutrapporten med redovisning av hela uppföljningsperioden 2004 – 2013  kommer också en rapport rörande MeHg-halterna i perifytonsamhällen på fasta ytor i littoralen samt en rapport om den eventuella betydelsen av utströmmande artesiskt grundvatten till Turingeån och sjön Turingen att läggas ut.
Ronald Bergman 2014-04-01

2012 års rapport på plats.

2011 års rapporter på plats.

Miljökontrollrapport 2010 samt analysrapport 2010 av faktorer som styr förekomsten av totHg och MeHg i Turingens och Lilla Turingens vatten, plankton och fisk
Olof Regnell maj 2011

Miljökontrollrapport 2008 klar

Sent omsider ligger nu Miljökontrollrapport 2008 på plats. se  under rapporter.
Ronald Bergman 2009-07-10

Fördjupad miljökontroll 2009-2013

Länsstyrelsen har 2009-06-22 beslutat att vidarefördela bidrag via Naturvårdsverket och anslag 1:4 för en fördjupad utvärdering av efterbehandlingsarbetena i sjön Turingen. Bidraget avses täcka perioden 2009-2013

Miljökontrollrapport 2007 klar

Äntligen finns nu 2007 års miljökontrollrapport utlagd. Den innehåller en fördjupad utvärdering jämfört med tidigare års miljökontollrapporter. I rapporten diskuteras också behovet av att förlänga kontrollperioden med fem år samt att inrymma vissa specialstudier som förhoppningsvis kommer att klarlägga några återstående frågetecken. Rapporten finner du till höger under rubriken Miljökontrollrapporter.
Ronald Bergman 2008-07-07

Miljökontrollrapport 2006 klar

Du hittar rapporten under rubriken Miljökontrollrapporter
Ronald Bergman 2007-07-30

Revidering av miljökontrollrapport 2005

Ett sent uppmärksammat fel i tabell på sidan 45, bilaga 3 har upptäckts. Felet avser kolumnrubriker för P, N och COD som kastats om. En reviderad rapport har lagts in i rapportlistan till höger. WSP beklagar händelsen.
Ronald Bergman 2007-07-30

Miljökontrollrapporterna 2004 och 2005

Miljökontrollrapporterna 2004 och 2005 har reviderats den 10 augusti 2006. Det gäller ett förargligt litet fel i angivna enheter i tabeller som visar analysresultaten för zooplankton.
Ronald Bergman 2006-08-14

Miljökontrollrapporten 2005 är nu klar

Du hittar rapporten under rubriken Miljökontrollrapporter.
Ronald Bergman 2006-02-28

Naturvårdsverket har beviljat tilläggsmedel

Naturvårdsverket beslutade den 26 juni 2003 bevilja projektet förstärkt rambidrag från anslaget för sanering och återställning av förorenade områden. Bidraget skall täcka de merkostnader som under hand tillkommit för att projektet ska kunna slutföras med en förlängd projekttid på ett år samt nå det uppställda åtgärdsmålet. Bidraget ger utrymme att lägga ca 50 % mer artificiellt sediment på sjön botten. Läggningsarbet beräknas pågå till omkring månadsskiftet september/oktober 2003.

Naturvårdsverket har också i samma beslut anslagit medel till långtidsuppföljning genom en femårig miljökontrollplan, som innefattar de viktigaste miljökontrollparametrarna i ett stationsnät från delar av Turingeån via Turingen till Sundsörsviken i Mälaren.

Det sammanlagda tilläggsbidraget uppgår till 9,8 Mkr
Ronald Bergman 2003-07-31

Slutrapporterna har nu levererats

Den 28 maj 2004 kunde projektledningen sätta punkt för de sex åren som det tagit att genomföra de två entreprenaderna som ingått i saneringen av sjön Turingen. Slutrapporter har inlämnats till de tre huvudfinansiärerna, Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram (LIP), Länsstyrelsen (flerårsplanen för efterbehandling) samt EU Kommissionen (Life Environment). Du kan studera slutrapporterna  under rubriken Rapporter.

Nu går projektet in i en femårig uppföljningsfas, som omfattar ett miljökontrollprogram där bl.a. vattenkvalitet, sediment, zooplankton, bottenfauna och fisk ingår. Resultaten av dessa provtagningar kommer du att kunna följa på denna hemsida.

Oljeläckage till Turingeån

Under eftermiddagen den 7 mars 2002 inträffade ett läckage på en avtappningsledning till en av tankarna på Telge Energis panncentral intill Turingeån. Läckaget av eldningsolja 1 har bedömts uppgå till ca 0,6 m3, vilket kunnat baseras på pejling av oljetankarna samma dag läckaget upptäcktes och den producerade energimängden under den tidsrymd som hade gått. Huvuddelen av oljan tycks ha infiltrerat marken kring oljetankarna och räddningstjänsten har bedömt att endast ett 10-tal liter kan ha nått ån.

Ca tre timmar efter larmet installerades en uppblåsbar propp i dagvattenledningen från värmecentralen och all tillrinning i ledningen samlas därefter upp med slamsugningsbil, varefter all avrinning av oljeblandat vatten till ån är stoppad.

Drygt 200 m nedströms dagvattenutloppet i ån strax innan Ströpstadammen lade räddningstjänsten ut en ”Expandilänsa” kompletterad med en absorptionsläns uppströms (se bif. bild). För säkerhets skull placerades också ut absorptionslänsor längre ned i ån strax nedströms åns passage av E20 samt ett par länsor i Lilla Turingen intill Sunsviks kraftstation.

Inspektioner utefter ån har genomförts vid flera tillfällen efter olyckan och oljesaneringsexpertis från IVL har vid besök den 18 mars gjort detsamma och gjort bedömningen att skadorna i miljön har blivit mycket små.

Isen ligger emellertid fortfarande kvar över sjön Turingen varför det inte helt kan uteslutas att det kan finnas lite olja kvar under isen. Detta kommer att följas upp av projektet och Telge Energi och absorptionslänsarna vid Sundsvik kommer därför att ligga kvar till efter islossningen.

Ronald Bergman 19 mars 2002

Läggningsutrustningen nu lyft ur sjön

Under oktober 2003 har entreprenören – Vattenresurs AB – ägnat sig åt demonteringsarbeten. De stora tunga delarna av läggningsutrustningen, containrar med maskiner och pumpar, tankar, generator och sandficka samt sandsilo och lagringstankar lyftes över på stora trailers av en jättelik mobilkran under två intensiva dagar 29 – 30 oktober.

Torsdagen den 30 oktober – en dimmig höstdag – lämnade den sista skrovdelen på läggaren Turingen med trailer.
Ronald Bergman 2003-10-30

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gelläggaren sjösatt

Under juli och augusti 2001 har entreprenören sjösatt pontonerna till gelläggaren och monterat alla containerenheter som kommer att inrymma processutrustningen (se bif. bild). En stor mobilkran krävdes för att kunna lyfta i de tre tunga pontonerna i sjön. Montagearbetena och vissa materialleveranser har tagit väsentligt längre tid än planerat, varför funktionstester och intrimningsarbeten sannolikt inte kommer att kunna genomföras innan isläggningen sker i sjön.
Ronald Bergman 2001-09-25

vessel1

Projektet har försenats med ett år

Täckningen av sjöns botten med konstgjort sediment kom igång först i slutet av september 2002 ca ett år senare än de ursprungliga planerna. Arbetena har därför inte kunnat fullföljas utan fick avbrytas i början av november när kylan blev för svår.

Finansiärena av projektet har emellertid godkänt en förlängning av projekttiden med ett år, varför arbetena kommer att återupptas under våren 2003. Se också vårt  Nyhetsbrev nr 5, som gavs ut i slutet av 2002.

Lyckat seminarium den 5 september 2002

Över 100 deltagare kom till vårt seminarium den 5 september 2002. Projekt Turingen bjöd på ett späckat program med alltifrån spännande återblickar av Stig Freyschuss (f d VD på IVL) om varför pappers- och cellulosaindustrin kom att använda giftiga kvicksilverpreparat under 1940 – 1960-talet till Olof Regnell (Lunds universitet) och hans föreläsning om kvicksilvrets komplicerade kemi och förekomstformer i sediment och vatten. Ronald Bergman berättade översiktligt om det utredningsarbete som lagt grunden till de pågående saneringsarbetena.

Seminariedeltagarna fick också tillfälle att på plats träffa de två entreprenörerna Bosse Hagman (Berg & Väg Maskin AB) och Sten-Åke Carlsson (Vattenresurs AB). Berg & Väg Maskin AB genomförde 1999 – 2000 den första sjöentreprenaden, dels en begränsad muddring och dels täckning med naturliga material av ca 4 ha av sjöns mynningsområde. Vattenresurs AB genomför den andra entreprenaden, övertäckning av ca 80 % av sjöns botten med ett artificiellt sediment.

Några väsentliga delar av den omfattande miljö- och entreprenadkontrollen presenterades på seminariet av Andy Petsonk (J&W Energi och Miljö), Roger Huononen, (Yoldia) samt Magnus Andersson (ÅF IPK AB). Kjell Färnkvist (Naturvårdsverket) gav slutligen en kortfattad information om ”Vägledning för efterbehandling och sanering av förorenade sediment”, som verket inom kort kommer att ge ut samt om verkets finansieringen av olika efterbehandlingsprojekt som pågår och som kan förväntas framöver i Sverige. Vad som händer i Norge på sedimentsaneringsfronten – och det verkar vara en hel del – fick vi också höra lite om från Jens Laugesen (DNV Consulting), en av de hitresta deltagarna.

Den sammanhållande länken under seminariedagen var vår moderator Torbjörn Tirén (Länsstyrelsen i Uppsala).

Projekt Turingen ber att få tacka alla som medverkade till att göra vårt seminarium till en lärorik och lyckad dag, vilket bl. a. bevisades genom att inte en enda person reste sig innan jag hade förklarat seminariet avslutat kl. 16.30.

Resumé: Ronald Bergman