Miljökontroll

Arbetet i sjön genomförs utan att kvicksilvret sprids. Det förhindrades under den inledande entreprenaden av en skyddsskärm vid arbetsområdet och en yttre skärm som omgav hela mynningsområdet.

Skärmarna bestod av stora fiberdukar som syddes samman och monterades på flytläns. Dukarna togs bort när arbetet var slutfört. Fiberdukarna släppte igenom vatten, men inte partiklar.

För projektet finns ett löpande miljökontrollprogram, som har anpassats till de aktuella entreprenadarbetena. En stor del av provtagningarna sker vid ett antal fasta stationer i vattensystemet.

Kontrollen under entreprenadskedena omfattade följande egenskaper:

  • Fallande sediment
  • Svävande partiklar (grumlighet)
  • Ekologiska förhållanden (fisk, bottenfauna och zooplankton)
  • Vattenkvalitet
  • Meteorologiska och hydrologiska förhållanden
  • Buller

Förutom viss egenkontroll som entreprenören utförde under pågående entreprenadarbeten så utförde beställaren en omfattande och självständig entreprenadkontroll, som bl.a. innefattade flera hundra kärnprovtagningar av sedimenten samt videokontroll av delar av bottnen m.m.

Den löpande miljökontrollen med bl.a. kvicksilveranalyser av uppsamlat material i sedimentfällor (se vidstående figur) har alltsedan mitten av 2002 visat en tydligt nedåtgående trend.

Uppföljande miljökontroll har genomförts under en tioårsperiod 2004 – 2013.  Årliga lägesrapporter redovisas under avsnittet Rapporter. Kvicksilverhalten i sjövattnet och sedimenterande material i hela sjösystemet har framgångsrikt reducerats. De minskade kvicksilverhalterna har dock ännu inte reducerat halterna i biota i någon högre grad.  Detta överensstämmer rätt väl med de prognoser som gjordes innan efterbehandlingsarbetena inleddes, prognoser som pekade mot att kvicksilverhalterna i biota sakta skulle minska över en period som kan uppgå till decennier.

I vidstående figur illustreras hur kvicksilverhalterna i småabborre och zooplankton har varit under perioden 1999 – 2011.

karnprov Kärnprovtagning februari 2003 (Sediment monitoring in February 2003)


hag_vattenburna_partiklar
Kvicksilverhalter i vattenburna partiklar 2010

hg_abborre
Kvicksilverhalter i småabborre och zooplankton 1999 – 2011

hg_fallande_sediment
Kvicksilver i nedfallande sediment 1994 – 2011