Geltäckning

I sedimenten på sjöns djupaste bottnar finns mycket kvicksilver. Detta kommer att täckas med ett konstgjort sediment, en gel. Gelen isolerar kvicksilvret från vattnet. Metoden är unik och har utvecklats av Vattenresurs AB.

Gelen är baserad i huvudsak på en vanlig fällningskemikalie, aluminiumklorid. Denna omvandlas i vattnet, med hjälp av en svag lut, till metallhydroxid som bildar fasta partikelflockar. Resultatet blir ett lager ovanpå de förorenade sedimenten. Ovanpå gelen bildas nya sediment och sjöbottnen får snart nytt liv.
Så här ser reaktionsformeln ut:
AlCl3 + 3NaOH -> Al(OH)3 + 3Na+ + 3Cl-

Läggs ut nära botten

Gelen har testats i ett flertal försök i laboratorium och fält sedan 1994. Sommaren 1999 gjordes det senaste fältförsöket på plats i Turingen och under år 2000 gjordes ett avslutande labtest.

Konstruktion och montagearbete av den s.k. läggaren pågick under 2001 och en stor del av 2002.

Täckningen sker med hög precision nära botten från den specialbyggda läggaren. Inom några minuter bildas ett sedimentliknande skikt. Behandlingen upprepas många gånger tills gelen bildat ett lager på några centimeter – en ny botten som hindrar fortsatt spridning av kvicksilvret. På lång sikt pressas lagret samman till ett tunt skikt och bäddas in i naturligt material.


Animerad illustration av gelläggningen i Turingen

Arbetet med geltäckningen påbörjades i september 2002 och avbröts för vintern i mitten av november. I början av juni 2003 kom läggningen igång igen efter en serie kompletterande tester. Läggningen har sedan pågått med 3-5 arbetspass per vecka hela sommaren 2003. Vecka 40 genomfördes den sista överfarten med gelläggaren. Läggningen av det konstgjorda sedimentet på ca 80 ha sjöbotten är slutförd.

Förutsättningarna för bottendjuren förändras tillfälligt under tiden täckningsarbetena pågår och en kort tid därefter. Bottendjuren väntas emellertid relativt snabbt kunna kolonisera den nybildade bottnen.turingen_kurvor 

gellaggning_yta
Ytlig utläggning av gel (konstgjort sediment)