Därför sanerar vi

Nykvarns Bruk använde mellan åren 1946 och 1966 – liksom andra pappersbruk – kvicksilver i produktionen. Kvicksilverhaltiga fiberrester från bruket spolades ut i Turingeån. En del stannade i åns bottensediment, en del fördes vidare till sjön Turingen. Cirka 350 kilo kvicksilver har påträffats i sjösystemet.

Fisken i sjön ”svartlistades” 1968 som oätlig.  Kvicksilverhalten  överskrider kraftigt både Naturvårdsverkets målvärde och Livsmedelsverkets gränsvärde för föda. Halterna har i stort legat stilla fram till mitten 1990 talet då saneringsarbetena inleddes och har därefter sjunkit långsamt.

Projekt Turingens mål är att:

  • isolera 90-95 procent av kvicksilvret i sedimenten
  • fisken i sjön återigen ska gå att äta
  • gynna den biologiska mångfalden inom vattensystemet samt
  • förhindra läckage av kvicksilver till Mälaren

Projektet finansieras främst av Miljödepartementet, EU och Naturvårdsverket. Även Stockholms läns landsting, Södertälje och Nykvarns kommuner har bidragit.

Kvicksilverhalter i gädda 2010 Kvicksilverhalter i gädda 2010

Kvicksilverthalten i gädda 1999 - 2010 Kvicksilverthalten i gädda 1999 – 2010